Sprawy karne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie spraw o charakterze karnym, w szczególności obrona przed organami ścigania i sądem, na wszystkich etapach postępowania, w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w tym udział w przesłuchaniach i innych czynnościach przed organami ścigania, sporządzanie pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń, wniosków dowodowych i innych.

Zapewniamy udział w posiedzeniach aresztowych oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych oraz konsultacje w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Reprezentujemy interesy pokrzywdzonych w toku postępowania karnego, w tym sporządzenie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych, składanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.

Reprezentujemy oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym zajmujemy się sporządzaniem aktów oskarżenia, środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć wraz z reprezentacją oskarżyciela przed sądem.

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych, sprawy z zakresu szeroko pojętych postępowań gospodarczych, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i inne.