Kancelaria radców prawnych i adwokatów

Magdalena Komar-Komarowska

Kajetan Komar-Komarowski

Dorota Piotrowska

Andrzej Sulima

Krzysztof Biela

Alicja Felska-Pela

Agata Filipkowska

Paweł Grunwald

Anna Filipkowska-Piepke

Karol Gotalski

Mikołaj Skajewski

Marek Imołczyk

Witold Kasprowicz

Piotr Gręda

Paulina Ratajczyk

Kamila Wojtala

Aleksander Kuźmiński

Katarzyna Zimozlak

Karolina Guzanek

Paweł Żołtowski

Magdalena Komar-Komarowska
Radca prawny, Partner Zarządzający

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym, prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zakładów opieki zdrowotnej. Prowadzi również obsługę prawną instytucji finansowych – banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie spółdzielczym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy, prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zawieraniu układów zbiorowych pracy.

Wstecz
Kajetan Komar-Komarowski
Radca prawny, Partner Zarządzający

Doradca biznesowy renomowanych Spółek na terenie Polski. Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa kontraktowego.

Wstecz
Dorota Piotrowska
Radca prawny, Partner Zarządzający

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2005 roku. Ukończyła studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej organizowany przez Uniwersytet Cambridge oraz podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od 2015 roku doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala jej obecnie specjalizować się w obsłudze prawnej podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem - prawa ubezpieczeń oraz prawa bankowego, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży IT. Obsługuje przedsiębiorców doradzając w prawie korporacyjnym i w zakresie prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako pełnomocnik uczestniczy w prowadzeniu procesów inwestycyjnych zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz w sprawach z zakresu prawa rzeczowego.

Wstecz
Andrzej Sulima
Radca prawny, Partner Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, ukończył Gdańską Szkołę Zarządzania oraz renomowaną Szkołę Prawa Niemieckiego (Deutsche Rechtsschule) przy UG. Stypendysta Rządu Polskiego i YFU w Niemczech, absolwent kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym, administracyjnym oraz obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenia w zakresie pomocy prawnej zagranicznym przedsiębiorcom.

Wstecz
Krzysztof Biela
Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego, szczególnie w sprawach dotyczących współwłasności, ochrony prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych i wspólnot mieszkaniowych.

Wstecz
Alicja Felska-Pela
Adwokat, Partner

Adwokat. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2006 roku. Absolwentka studiów podyplomowych: Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania – Szkoła zarządzania oraz Public Administration a także School of English and EU Law na Uniwersytecie Cambridge. Specjalista z zakresu prawa cywilnego: prowadzi obsługę przedsiębiorstw w zakresie tworzenia, rozwoju i likwidacji. Świadczyła wsparcie w zakresie  transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów, wdrożenia systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, doradzała przy budowie struktur przedsiębiorstw, polityk wynagradzania, budowy programów motywacyjnych. Tworzy i opiniuje kontakty z zakresu prawa cywilnego (sprzedaż, komis, najem powierzchni komercyjnych, dzierżawa, leasing, franszyza, umowy agencyjne, pożyczki,  a także spółki prawa cywilnego jak i handlowego). W zakresie wsparcia klientów indywidualnych specjalizuje się w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty) i sporach majątkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, wspiera w tworzeniu strategii procesowych, negocjacjach ugodowych, mediacjach. Wykładowca na aplikacji adwokackiej. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Wstecz
Agata Filipkowska
Radca prawny, Partner

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych przez okres 4 lat pracowała w kancelarii komorniczej, gdzie ukończyła aplikację komorniczą i zdała egzamin komorniczy z wynikiem bardzo dobrym. W 2013 roku złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w szczególności w zakresie postępowań egzekucyjnych, zarówno sądowych jak również administracyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, spraw wspólnotowych, spraw z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw w zakresie prawa administracyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz
Paweł Grunwald
Radca prawny, Partner

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Członek zespołu Kancelarii Legalis od 2010 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w szczególności w sprawach z zakresu dochodzenia wierzytelności, tworzenia projektów umów oraz negocjowania warunków umów, a także zakładania i likwidowania spółek. Prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy gospodarcze.

Wstecz
Anna Filipkowska-Piepke
Adwokat, Partner

Adwokat Anna Filipkowska-Piepke jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2007r., absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych, zajmuje się także sporządzaniem projektów umów, opinii prawnych oraz prowadzeniem negocjacji zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek, współpracuje z trójmiejskimi administratorami i zarządcami nieruchomości, od ponad 7 lat prowadzi obsługę prawną jednostki inspekcji ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w prowadzeniu spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń od deweloperów z tytułu wad i usterek nieruchomości wspólnej. Istotną część jej działalności zawodowej stanowią także sprawy rodzinne – rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi oraz sprawy karne zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego, gdzie reprezentuje klientów zarówno jako obrońca i jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Wstecz
Karol Gotalski
Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2010 roku związany z Okręgową Izbą Radców Prawnych Gdańsk. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawie cywilnym materialnym oraz procesowym, a także prawie spółek handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz korporacyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz
Mikołaj Skajewski
Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących firm branży finansowej, a także w trójmiejskich kancelariach radców prawnych i adwokatów, gdzie prowadził obsługę prawną i procesy sądowe czołowego banku. Aktywnie działał w fundacjach i stowarzyszeniach, udzielając porad prawnych pro publico bono. W Kancelarii specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie zobowiązań, uczestnicząc w prowadzeniu procesów gospodarczych. Zdobyte doświadczenie, a także zainteresowanie procedurą cywilną, pozwalają mu na sprawne reprezentowanie Klientów przed sądami. Prowadzi obsługę prawną firm z branży finansowej, w tym banków, a także przewoźników i spedytorów. Reprezentuje osoby fizyczne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz
Marek Imołczyk
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń oraz prawa rzeczowego. Zajmuje się kompleksową obsługą Klientów korporacyjnych, posiada bogate doświadczenie procesowe.

Wstecz
Witold Kasprowicz
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa procesowego i prawa budowlanego. Obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne.

Wstecz
Piotr Gręda
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa spółek handlowych.

Wstecz
Paulina Ratajczyk
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawa karnego.

Wstecz
Kamila Wojtala
Adwokat

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Wstecz
Aleksander Kuźmiński
Prawnik

Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa rzeczowego i zobowiązań.

Wstecz
Katarzyna Zimozlak
Prawnik, doradca podatkowy

Specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Wstecz
Karolina Guzanek
Adwokat

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa rzeczowego.

Wstecz
Paweł Żołtowski
Specjalista d/s PR

Specjalista do spraw zarządzania relacjami z Klientami.

Wstecz