Kancelaria radców prawnych i adwokatów

Magdalena Komar-Komarowska

Kajetan Komar-Komarowski

Dorota Piotrowska

Andrzej Sulima

Krzysztof Biela

Alicja Felska-Pela

Agata Filipkowska

Paweł Grunwald

Anna Filipkowska-Piepke

Karol Gotalski

Mikołaj Skajewski

Marek Imołczyk

Witold Kasprowicz

Piotr Gręda

Paulina Ratajczyk

Marta Owczarek

Piotr Wydrowski

Kamila Wojtala

Aleksander Kuźmiński

Maciej Śmierzyński

Adam Jakibiuk

Katarzyna Zimozlak

Karolina Guzanek

Paweł Żołtowski

Magdalena Komar-Komarowska
Radca prawny, Partner Zarządzający

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym, prowadzi sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zakładów opieki zdrowotnej. Prowadzi również obsługę prawną instytucji finansowych – banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie spółdzielczym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy, prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zawieraniu układów zbiorowych pracy.

Wstecz
Kajetan Komar-Komarowski
Radca prawny, Partner Zarządzający

Doradca biznesowy renomowanych Spółek na terenie Polski. Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa kontraktowego.

Wstecz
Dorota Piotrowska
Radca prawny, Partner Zarządzający

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2005 roku. Ukończyła studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej organizowany przez Uniwersytet Cambridge oraz podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od 2015 roku doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala jej obecnie specjalizować się w obsłudze prawnej podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem - prawa ubezpieczeń oraz prawa bankowego, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży IT. Obsługuje przedsiębiorców doradzając w prawie korporacyjnym i w zakresie prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako pełnomocnik uczestniczy w prowadzeniu procesów inwestycyjnych zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz w sprawach z zakresu prawa rzeczowego.

Wstecz
Andrzej Sulima
Radca prawny, Partner Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, ukończył Gdańską Szkołę Zarządzania oraz renomowaną Szkołę Prawa Niemieckiego (Deutsche Rechtsschule) przy UG. Stypendysta Rządu Polskiego i YFU w Niemczech, absolwent kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym, administracyjnym oraz obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenia w zakresie pomocy prawnej zagranicznym przedsiębiorcom.

Wstecz
Krzysztof Biela
Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego, szczególnie w sprawach dotyczących współwłasności, ochrony prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych i wspólnot mieszkaniowych.

Wstecz
Alicja Felska-Pela
Adwokat, Partner

Adwokat. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2006 roku. Absolwentka studiów podyplomowych: Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania – Szkoła zarządzania oraz Public Administration a także School of English and EU Law na Uniwersytecie Cambridge. Specjalista z zakresu prawa cywilnego: prowadzi obsługę przedsiębiorstw w zakresie tworzenia, rozwoju i likwidacji. Świadczyła wsparcie w zakresie  transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów, wdrożenia systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, doradzała przy budowie struktur przedsiębiorstw, polityk wynagradzania, budowy programów motywacyjnych. Tworzy i opiniuje kontakty z zakresu prawa cywilnego (sprzedaż, komis, najem powierzchni komercyjnych, dzierżawa, leasing, franszyza, umowy agencyjne, pożyczki,  a także spółki prawa cywilnego jak i handlowego). W zakresie wsparcia klientów indywidualnych specjalizuje się w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty) i sporach majątkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, wspiera w tworzeniu strategii procesowych, negocjacjach ugodowych, mediacjach. Wykładowca na aplikacji adwokackiej. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Wstecz
Agata Filipkowska
Radca prawny, Partner

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych przez okres 4 lat pracowała w kancelarii komorniczej, gdzie ukończyła aplikację komorniczą i zdała egzamin komorniczy z wynikiem bardzo dobrym. W 2013 roku złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w szczególności w zakresie postępowań egzekucyjnych, zarówno sądowych jak również administracyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, spraw wspólnotowych, spraw z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw w zakresie prawa administracyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz
Paweł Grunwald
Radca prawny, Partner

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Członek zespołu Kancelarii Legalis od 2010 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w szczególności w sprawach z zakresu dochodzenia wierzytelności, tworzenia projektów umów oraz negocjowania warunków umów, a także zakładania i likwidowania spółek. Prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy gospodarcze.

Wstecz
Anna Filipkowska-Piepke
Adwokat, Partner

Adwokat Anna Filipkowska-Piepke jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2007r., absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych, zajmuje się także sporządzaniem projektów umów, opinii prawnych oraz prowadzeniem negocjacji zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek, współpracuje z trójmiejskimi administratorami i zarządcami nieruchomości, od ponad 7 lat prowadzi obsługę prawną jednostki inspekcji ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w prowadzeniu spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń od deweloperów z tytułu wad i usterek nieruchomości wspólnej. Istotną część jej działalności zawodowej stanowią także sprawy rodzinne – rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi oraz sprawy karne zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego, gdzie reprezentuje klientów zarówno jako obrońca i jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Wstecz
Karol Gotalski
Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2010 roku związany z Okręgową Izbą Radców Prawnych Gdańsk. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawie cywilnym materialnym oraz procesowym, a także prawie spółek handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz korporacyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz
Mikołaj Skajewski
Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących firm branży finansowej, a także w trójmiejskich kancelariach radców prawnych i adwokatów, gdzie prowadził obsługę prawną i procesy sądowe czołowego banku. Aktywnie działał w fundacjach i stowarzyszeniach, udzielając porad prawnych pro publico bono. W Kancelarii specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie zobowiązań, uczestnicząc w prowadzeniu procesów gospodarczych. Zdobyte doświadczenie, a także zainteresowanie procedurą cywilną, pozwalają mu na sprawne reprezentowanie Klientów przed sądami. Prowadzi obsługę prawną firm z branży finansowej, w tym banków, a także przewoźników i spedytorów. Reprezentuje osoby fizyczne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz
Marek Imołczyk
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń oraz prawa rzeczowego. Zajmuje się kompleksową obsługą Klientów korporacyjnych, posiada bogate doświadczenie procesowe.

Wstecz
Witold Kasprowicz
Aplikant radcowski

Specjalista z zakresu prawa procesowego i prawa budowlanego. Obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne.

Wstecz
Piotr Gręda
Aplikant radcowski

Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa spółek handlowych.

Wstecz
Paulina Ratajczyk
Aplikant radcowski

Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawa karnego.

Wstecz
Marta Owczarek
Prawnik

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa kontraktowego, prawa rodzinnego oraz prawa kanonicznego.

Wstecz
Piotr Wydrowski
Aplikant radcowski

Specjalista z zakresu prawa korporacyjnego, rzeczowego oraz gospodarczego.

Wstecz
Kamila Wojtala
Adwokat

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Wstecz
Aleksander Kuźmiński
Prawnik

Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa rzeczowego i zobowiązań.

Wstecz
Maciej Śmierzyński
Prawnik

Specjalista z zakresu prawa procesowego i administracyjnego.

Wstecz
Adam Jakibiuk
Aplikant radcowski

Specjalista z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz prawa nieruchomości.

Wstecz
Katarzyna Zimozlak
Prawnik, doradca podatkowy

Specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Wstecz
Karolina Guzanek
Prawnik

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa rzeczowego.

Wstecz
Paweł Żołtowski
Specjalista d/s PR

Specjalista do spraw zarządzania relacjami z Klientami.

Wstecz