Sprawy gospodarcze

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe oraz mediacyjne związane z wszystkimi aspektami działalności podmiotów gospodarczych.

Nasi prawnicy świadczą szeroką pomoc w obrocie prawami autorskimi. Podejmujemy działania polegające na ochronie poufnych danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Przygotowujemy m.in. umowy przeniesienia praw autorskich, umów licencyjnych. Prowadzimy postępowania związane z rejestracją oraz ochroną znaków towarowych, wynalazków oraz wzorów użytkowych reprezentując Klientów przed Urzędem Patentowym oraz Sądami Administracyjnymi.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z naruszeniami prawa ochrony środowiska. Prowadzimy sprawy dotyczące konieczności naprawienia szkód środowiskowych, a także zakazów lub ograniczeń działalności zagrażającej środowisku. Doradzamy w jaki sposób uzyskać niezbędne pozwolenia m.in. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane oraz inne decyzje z zakresu prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej. Pomagamy w opracowywaniu analiz oddziaływania planowanych inwestycji i przedsięwzięć na środowisko.

Nasz zespół na bieżąco monitoruje zagadnienia związane z nowymi technologiami internetowymi. Prowadzimy również obsługę postępowań związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, których źródłem jest internet. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie kontaktów z krajowymi dostawcami usług internetowych, a także z krajowym administratorem polskich domen NASK. Ponadto prawnicy kancelarii przygotowują i wdrażają internetową obsługę prawną serwisów naszych Klientów.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorstw transportowych oraz spedycyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi armatorów i agentów morskich. Tworzymy również niezbędne w tej dziedzinie umowy, m.in. przewozu, spedycji oraz składu.

Reprezentujemy naszych Klientów składających oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz reprezentujemy ich w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

Kancelaria przeprowadziła rejestrację i prowadzi bieżącą obsługę towarzystwa ubezpieczeniowego z kapitałem polskim, a także reprezentuje towarzystwa przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także przed innymi organami państwowymi. Przedstawiciele kancelarii biorą czynny udział w nowoczesnych procesach legislacyjnych związanych z rynkiem ubezpieczeń, w szczególności z rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną dla przedsiębiorstwa kontrolowanego przez Skarb Państwa zaliczonego do strategicznych dla energetyki kraju. Uzyskana wiedza umożliwia nam pozyskiwanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie rynku energetycznego w Polsce. Dodatkowo kancelaria prowadzi obsługę prawną inwestycji związanych z energią odnawialną oraz tzw. bio-paliwami.